GDPR – integritetspolicy

Vi på HNT vill skapa personliga och förtroendefulla relationer genom ett nära samarbete med varandra och våra kunder. Det innebär bland annat att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet.

Våra principer inom integritetsskydd är att:

  • inte samla in mer information än vad som behövs
  • inte ha kvar informationen längre än nödvändigt
  • inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in

Dina rättigheter:

  • rätt till information om syftet och ändamålet med behandlingen
  • rätt att få tillgång till dina personuppgifter
  • rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • rätt att få sina personuppgifter raderade
  • rätt att invända mot att personuppgifterna används
  • rätt till begränsning av behandling

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter HNT:
Älvdalsgatan 1, 262 73 Ängelholm
Telefon: 0431-44 68 30
E-post: info@hnt.se

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, ändring, lagring, läsning, utlämning eller radering.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför

De uppgifter vi på HNT samlar in och behandlar är de personuppgifter som behövs i syfte för att kunna bedriva vår verksamhet och för att utföra våra tjänster.  I huvudsak behandlar vi ditt namn, organisations-/personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och kontouppgifter, dessa uppgifter samlas in direkt från dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att efterleva gällande lagar och regler samt för att uppfylla våra åtaganden enligt olika avtal. Därmed har vi på HNT ett ansvar och skyldighet som personuppgiftsansvarig och måste följa alla tillämpliga dataskyddslagar, vilket utgör vårt integritetsskydd vad gäller personuppgifter. Överföringen av mottagaruppgifter från kund till HNT är en överföring från en personuppgiftsansvarig till en annan, där var och en av parterna agerar i enlighet med sina respektive tillämpliga dataskyddslagar.  Kunden hanterar uppgifterna för egna affärsändamål (som att sälja varorna eller tillhandahålla de tjänster som kunderna begär) och den andra personuppgiftsansvarige (HNT) hanterar uppgifterna för att tillhandahålla de leveranstjänster som kunden behöver för sina mottagare.

Personuppgiftsansvarig

Benämningen HNT innefattar HNT Schakt & Transport AB (556351–3414), MHT Transport AB (556764–0783), HNT Transport AB (556618–0336) och HNT Service AB (556786–2197). Respektive bolag är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lagras för att kunna tillhandahålla och utföra de tjänster som erbjuds.  Vi delar även dina personuppgifter med andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, där vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel leverantörer för IT/HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas i minst sju år.

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag