Verksamhetspolicy

HNTs verksamhetspolicy sammanfattar vårt ansvar och åtagande gällande kvalitet-, arbetsmiljö-, trafiksäkerhet- och miljöfrågor. Styrelse, ledning samt medarbetare ansvarar tillsammans för att verksamheterna bedrivs i enlighet med denna policy.

Vi vill skapa och bibehålla våra intressenters förtroende och därtill vara en nära och värdeskapande partner genom att:

 • bedriva våra verksamheter i enlighet med gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter samt tillämpliga krav
 • identifiera, säkerställa och efterleva överenskomna krav kring de tjänster vi erbjuder
 • aktivt arbeta med ständiga förbättringar av våra processer och vårt ledningssystem
 • erbjuda kunskapsbredd genom möjlighet till utveckling och lärande där allas kompetens ska tas tillvara
 • visa varandra ödmjukhet, förståelse och respekt samt följa våra värderingar

Vi arbetar för att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet samt för att uppnå en säker och trygg arbetsmiljö genom att:

 • agera utifrån ett riskbaserat tänkande, arbetet ska ske säkert eller inte alls
 • inneha och använda den kunskap och utrustning som krävs för att genomföra våra uppdrag på ett säkert sätt
 • inte vara påverkade av alkohol eller andra droger under arbete och aktivt ingripa vid misstanke om att någon annan är det
 • rapportera, dokumentera och följa upp olyckor, tillbud och incidenter

Vårt beteende i trafiken ska bidra till en säker trafikmiljö genom omtanke och attityd beträffande både trafik och medtrafikanter. Vi ska vara en förebild i trafiken genom att:

 • hålla våra fordon väl underhållna samt i ett trafiksäkert skick
 • anpassa avstånd och hastighet till väderförhållande och trafiksituation
 • respektera kör- och vilotidsbestämmelserna

Vi arbetar för att bevara miljön genom att:

 • identifiera, bedöma och ta ansvar för de miljömässiga effekterna av våra verksamheter genom hela livscykeln
 • beakta bästa möjliga teknik och miljöpåverkan vid inköp

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag