HNT:s Uppförandekod

Vår Uppförandekod (Code of Conduct) är det regelverk vi på HNT tagit fram för att säkerställa ett ansvarfullt agerande.  I den gemensamma benämningen HNT innefattas bolagen HNT Schakt & Transport AB, MHT Transport AB, HNT Transport AB och HNT Service AB. Dessa regler ska följas såväl av medarbetare som av styrelse och ledning. Vi förväntar oss även att underentreprenörer, leverantörer och övriga partners följer och implementerar den i sin verksamhet. Reglerna är framtagna i enlighet med FN:s tio Global Compacts principer.

 

Affärsetik

Inom HNT handlar en god affärsetik om att veta vad som är moraliskt rätt och vad som är en god handling och sedan agera därefter. Allt samarbete med våra intressenter ska präglas av ömsesidig respekt.

 • Vi främjar god affärssed och använder rättvisa metoder i vår verksamhet.
 • Vi uppfyller och bedriver verksamheten i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter samt tillämpliga krav.
 • Vi tillämpar god marknadsförings- och redovisningssed.
 • Vi motarbetar alla former av korruption, mutor, penningtvätt och olaga konkurrensbegränsning. För att undvika intressekonflikter tar vi inte emot, erbjuder eller godkänner representation eller gåvor som på ett opassande sätt kan inverka på våra egna eller våra intressenters beslut.
 • Vi respekterar all behandling gällande konfidentiell information och personuppgifter som rör våra kunder, medarbetare och övriga intressenter på ett säkert sätt. Vi vidtar rimliga åtgärder för att förhindra spridning till personer som inte behöver eller har rätt till dessa uppgifter. Sociala medier ska hållas skilt mellan individ och företag så att inga egna åsikter återspeglas som HNT:s.

 

Arbetsmiljö och säkerhet

Säkerhet och god hälsa är en förutsättning för en trygg arbetsmiljö. Med utgångspunkt i gällande lagstiftning ska vi på HNT skapa förutsättningar för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö.

 • Vi präglas av ett riskbaserat tänkande och arbetar för att förebygga ohälsa och olyckor.
 • Vi rapporterar, dokumenterar och följer upp olyckor, tillbud och incidenter.
 • Vi tillser att våra medarbetare har den utbildning och utrustning som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
 • Vi tror på en öppen och ärlig kommunikation där vi inte talar illa om varandra, utan framför kritik och synpunkter på ett konstruktivt sätt direkt till den som det berör.
 • Vi har nolltolerans gällande alkohol- och drogpåverkan på arbetstid. Vi är ett föredöme i trafiken och bidrar till en säker trafikmiljö.

 

Sociala villkor

HNT stödjer och respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter och försäkrar att företaget inte bryter mot mänskliga rättigheter.

 • Vi stödjer allmänt erkända globala mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor. Anställningsvillkor ska minst uppfylla minimikraven i nationell lag och relevanta ILO-konventioner.
 • Vi har respekt och tolerans gentemot varandras åsikter – allas kompetens ska tas tillvara.
 • Vi respekterar alla individer och ger samma möjligheter till alla oavsett ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper.
 • Vi tillåter inte nedsättande, sexistiska, kulturella eller rasistiska attityder. Vidare tillåter vi varken mobbing, kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier.
 • Vi stödjer och tillämpar inte tvångsarbete, barnarbete eller andra former av ofrivilligt arbete. Vi anställer eller anlitar inga personer som inte fyllt 16 år.
 • Vi respekterar anställdas rättigheter att organisera sig i fackföreningar samt deras rätt till kollektiva förhandlingar.

 

Miljö

HNT tar ansvar och verkar för att begränsa de miljömässiga effekterna av våra verksamheter. Vi arbetar för en hållbar utveckling till nytta för kommande generationer och för våra intressenter.

 • Vi följer och tillämpar gällande lagar, förordningar, standarder, övriga krav och är tredjepartscertifierade enligt ISO 14001.
 • Vi beaktar bästa möjliga teknik och miljöpåverkan vid inköp samt arbetar för en effektiv resursanvändning.
 • Vi arbetar aktivt för att minska våra miljöaspekters påverkan genom hela livscykeln, där detta är ekonomiskt samt tekniskt möjligt.

  Acceptera & efterleva

  Efterlevnad av vår uppförandekod, Code of conduct, är viktigt för HNT.

  • Det åligger leverantören att säkerställa implementering av uppförandekoden i sin verksamhet. Vi förväntar oss att alla leverantörer ska inneha lämpliga rutiner för att säkerställa att deras egna leverantörer av produkter och tjänster i sin tur uppfyller kraven i vår uppförandekod.
  • Om en leverantör avviker från villkoren i leverantörsuppförandekoden, kan vi komma att avsluta det affärsmässiga samarbetet.

  Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag