Hållbarhet

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  Det innebär att vi tänker och fokuserar på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livscykeln.

Genom vårt medlemskap i Fair Transport har vi tagit ställning för åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. – Hållbara och trygga transporter i varje uppdrag.

Socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande innebär att vi investerar i människor och på det vis även i vår framtid. God hälsa och en trygg arbetsmiljö är en förutsättning för att våra medarbetare och övriga intressenter ska ges möjlighet till lärande och utveckling.

  • Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
  • Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Genom en jämn fördelning av inflytande och resurser.

 Ekonomiskt ansvarstagande

Ett ekonomiskt ansvarstagande innebär att vi ska arbeta för en lönsam och solid ekonomisk utveckling över tid, vilket ska ge trygghet för ägare, kunder och medarbetare.

  • Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt samt för en full och produktiv sysselsättning.
  • Ständiga förbättring av verksamheten och processer ska medverka till ökad kvalitet och effektivitet i utförandet av uppdrag och på så vis bidraga till hållbara leveranser och kundkontakter.

Fokus på resultat, möjligheter och risker samt tillämpbara lagar, regler och god redovisningssed är förutsättningar för ett ekonomiskt ansvarstagande.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Miljömässigt ansvarstagande

Ett miljömässigt ansvarstagande innebär att vi ska ta ansvar för de miljömässiga effekterna av våra verksamheter genom ett aktivt arbete för en hållbar resursanvändning med hänsyn till bästa möjliga teknik och miljöpåverkan vid val av leverantörer.

  • Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
  • Infrastrukturen i verksamheterna ska vara inkluderande, säker, motståndskraftig och hållbar.

Miljöpåverkan ska beaktas ur ett livscykelperspektiv.

SNABBKONTAKT

Jennie Jönsson

 HR och Kvalitet & Miljö

0431-44 91 98
076-135 11 44
jennie@hnt.se

Visselblåsarformulär
Fält som är obligatoriska är markerade med stjärna.
Din beskrivning/ misstanke om vad som inträffat.
Beskriv på ett så utförligt som möjligt: när hände den, var hände den, har den varit återkommande, vilka är inblandade, har du eller någon annan vidtagit några åtgärder, etc.
Detta är valfritt, men nödvändigt om du vill bli kontaktad.
Här kan du lämna övrig information som inte täcks av övriga frågor i formuläret.
Click or drag a file to this area to upload.
Bifoga eventuell fil

Våra värderingar

Verksamhetspolicy

UPPFÖRANDEKOD

GDPR

Hållbara och nära transporter - trygghet i varje uppdrag